Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011

Oleh: rp
19 grudnia 2011

Rok 2011 obfitował w wiele wydarzeń w naszym mieście, ale również w całej ziemi złotoryjskiej.  Za konkretnymi  wydarzeniami stoją jednak ludzie z krwi i kości, którzy swoją pracą, swoim zapałem,  dokonują czasem rzeczy niezwykłych, służąc społeczności, promując naszą małą ojczyznę, sprawiają, że świat staje się lepszy, weselszy, bardziej przyjazny lub zrozumiały.

Co miesiąc staramy się opisywać takich ludzi na łamach naszego miesięcznika. Nie do wszystkich mamy czas i możliwość dotrzeć, ale na pewno staramy się ich zauważyć. Wiemy, jak ważne w  każdej pracy czy społecznej czy stricte zawodowej jest choćby fakt dostrzeżenia jej, docenienia. Dlatego redakcja „Echa Złotoryi” postanowiła począwszy od tego roku przystąpić do wyborów „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” .  Wybory swoim patronatem objął Starosta Powiatu Złotoryjskiego  – pan Józef Sudoł. Chcielibyśmy, żeby wybór był jak najbardziej obiektywny, daleki od populizmu i niedoskonałości, które niosą np. głosowania przez Internet, czy za pomocą kuponów. Dlatego ostatecznego wyboru „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za rok 2011” dokona kapituła. Do kapituły wyborów zaprosiliśmy następujące osoby:

Zenona Bernackiego, przewodniczącego Rady Powiatu oraz kasztelana Zamku w Grodźcu,

Romana Gorzkowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi,

Iwonę Siwińską, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu,

Bogdana Szyję, radnego Rady Miasta i Gminy Świerzawa,

Kazimierę Tuchowską, wiceprezes Zarządu TMZZ,

Alfreda Michlera, wpółautora książki „Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie”,

Roberta Pawłowskiego, redaktora naczelnego „Echa Złotoryi”.

Przewidujemy, że w następnych latach skład kapituły poszerzać się będzie o zdobywców tytułu z lat poprzednich.

Proces wyborów postanowiliśmy podzielić na trzy etapy:

Etap I – zgłoszenie kandydatów do tytułu. Zgłoszenia może dokonać każdy w formie pisemnej przesyłając e-mail na adres echo@tmzz.pl lub list tradycyjną pocztą na adres Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja, bądź przynosząc  zgłoszenie do sekretariatu TMZZ. Zgłaszać można każdego, kto pracuje społecznie lub zawodowo na rzecz społeczności szeroko pojmowanej ziemi złotoryjskiej. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz uzasadnienie, dlaczego zdaniem zgłaszającego zasługuje ona na tytuł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15. stycznia 2012 r.

Etap II – do dnia 30. stycznia 2012 r. wyłonienie przez kapitułę spośród zgłoszonych osób pięciu kandydatów do tytułu. Wybór każdej nominowanej osoby będzie szeroko uzasadniony. Lista osób nominowanych wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w lokalnych mediach.

Etap III – wybór „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za rok 2011”. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na uroczystym dorocznym spotkaniu redakcji „Echa Złotoryi” z czytelnikami 16. lutego 2012 r.

Zwycięzca oprócz honorowego tytułu otrzyma również materialne dowody uznania.

Regulamin wyborów „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”

1. Redakcja „Echa Złotoryi” organizuje Wybory „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”.

2. Regulamin Wyborów (zwany dalej także “Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Wyborów oraz uczestników Wyborów, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Wyborach, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Wyborów oraz prawa i obowiązki Uczestników Wyborów.

3. Celem Wyborów jest uhonorowanie osoby, której praca społeczna bądź zawodowa na rzecz Ziemi Złotoryjskiej w danym roku uznana została za najbardziej wartościową.

4. Wyboru dokonuje Kapituła. W skład kapituły wchodzą:

      – przedstawiciel redakcji „Echa Złotoryi”,

      – członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej,

      – laureaci poprzednich edycji wyborów „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”

      – osoby publiczne zaproszone przez redakcję „Echa Złotoryi”

5. Skład Kapituły podany zostaje do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem  wyborów „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” za dany rok.

6. Na pierwszym zebraniu Kapituła wybiera przewodniczącego.

7. Osoba wskazana przez Kapitułę otrzymuje tytuł „Człowiek Roku Ziemi Złotoryjskiej”.

8. Tytuł może otrzymać więcej osób, jeżeli ich działalność jest ściśle ze sobą powiązana i nie można wyodrębnić jednej osoby, która w tej działalności ma największe zasługi.

9. Zgłoszenie kandydata do tytułu „Człowieka Ziemi  Złotoryjskiej” może złożyć każdy mieszkaniec powiatu złotoryjskiego lub organizacja społeczna działająca na terenie powiatu złotoryjskiego. Zgłoszenie winno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

10. Zgłoszenia będą przyjmowane każdorazowo do 15 stycznia w sekretariacie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1 w Złotoryi lub za pośrednictwem poczty e-mail: echo@tmzz.pl.

11. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data otrzymania przez organizatora.

12. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” w danym roku.

13. Członek Kapituły nie może ubiegać się o tytuł „Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej”.

14. Każdy z członków kapituły w wyborze „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” kieruje się własną skalą wartości, pamiętając jedynie, że oceniane są osiągnięcia tylko i wyłącznie z roku, którego wybór dotyczy.

15. Kapituła dokonuje każdorazowo wyboru zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyborze decyduje przewodniczący.

16. Tytuł „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” określonej osobie można przyznać tylko raz. Osoba wybrana „Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej” wchodzi do kapituły następnych wyborów.

17. Wybór przebiega w trzech etapach:

           I.   Do 15 stycznia przyjmowane są propozycje osób do tytułu.

          II.  Do 30 stycznia Kapituła spośród nadesłanych propozycji wybiera pięć osób, z których zostanie wybrany „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej”.  Lista pięciu nominowanych do tytułu osób zostanie podana do publicznej wiadomości.

         III. Do 7 lutego Kapituła wybiera „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”.

 

18. W przypadku, gdyby któraś z nominowanych osób oznajmiła, że nie chce kandydować do tytułu, nie przewiduje się w jej miejsce powołania innego kandydata.

19. Wynik Wyboru „Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej” zostanie ogłoszony oraz potwierdzony przyznaniem okolicznościowego certyfikatu podczas dorocznego spotkania z czytelnikami „Echa Złotoryi”.

20. Wszelkie nieuregulowane przez niniejszy regulamin kwestie rozstrzyga Kapituła.

 

Category: Echo, Ogłoszenie | RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.

No Comments

Comments are closed.

  • Widget Area

    This is widget area, add your widget here from your widget on appereance on your admin panel